Archive for the ‘Yogaraj Bhat’ Tag

ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಹರ್ , ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ (2015)   Leave a comment

ಹಾಡು : ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಹರ್, ಚಿತ್ರ: ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಯನ : ವಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ , ಸಾಹಿತ್ಯ: ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ಟ್

 

ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಹರ್, ಸಂಟೈಮ್ಸ್ ಬಾಕ್ಕ್

ಐ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್

ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಹರ್ ಸಂಟೈಮ್ಸ್ ಬಾಕ್ಕ್

ಐ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್

ಒಹ್ ಮೈ ಗಾಡ್, ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಂದಹಾಸ!

ಒಹ್ ಮೈ ಗಾಡ್, ಕೊಟ್ಟೆ ನಿ ಬೊಗಸೆ ಫುಲ್ ಗೋಧಿ ಪಾಯ್ಸ!

ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್

ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಕ್ರ ಸಿಂಗಲ್

ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಹರ್, ಸಂಟೈಮ್ಸ್ ಬಾಕ್ಕ್

ಐ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್

ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಹರ್, ಸಂಟೈಮ್ಸ್ ಬಾಕ್ಕ್

ಐ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್

 

ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಇರು

ಗೊತಿಲ್ದಿದ್ದ್ರೆ ಗೊತಿಲ್ದೆ, ಇರೋಹಂಗೆ ಇರು

ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ಗೊತಿಲ್ದೆ, ಇರೋಹಂಗೆ ಇದ್ದ್ರೆ

ಗೊತಿಲ್ದೆ ಇದ್ದ್ರು, ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗ್ ಇದ್ದ್ರೆ

ಗೊತ್ತಿತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಯ್ಥೆನ್ರಿ

 

ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಾಂಕಿ

ಅಲ್ಲಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲಲ್ಲ

ಅಬ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನೆ, ಕಾ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಕಿ

ಅಲ್ಲಾ.. ಲಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಾ.. ಲಲ್ಲಾ

ಕಾಮನ ಬಾಣವು ನಾಟಿದರೆ , ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ!

ಕಾವ್ಯವು ಕಾಣದ ಪಂಚೆ ತರಹ, ಉಟ್ಟ್ರು ಬಿಟ್ಟ್ರು ಒಂದೇ!

ಇರೋದ್ ಒಂದ್ ಯವ್ವನ, ಟೋಟಲಿ ಸತ್ಯನಾಸ…

ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ರಿ ರಿ , ಒನ್ ವಯ್ ಲವ್, ತುಂಬಾ ಮೋಸ..

ಅಕ್ಕಡ ಚುಸ್ತೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್

ಇಕ್ಕಡ ಸುಸ್ತೆ, ಬಕ್ರ ಸಿಂಗಲ್

ಬಿಟ್ಟಿ ಕನಸು, ನೂರ ನಲವತ್ ನಾಲ್ಕ್

ನಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ , ವೀಕು

ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಹರ್, ಸಂಟೈಮ್ಸ್ ಬಾಕ್ಕ್

ಐ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್

 

ಬಿಳಬಲ್ ಹೋಂಡಾ, ತುಳಿಯವಲ್ ಕೆಂಡ

ಪ್ರೇಮದ ಪಯಣ, ಹೊರ್ರಿಬಲ್ಲು

ಕಚ್ಚಬಲ್ ಕೆನ್ನೆ, ಟಚ್ಏಬಲ್ ಮೀಸೆ

ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ, ಬಾರು ಬಿಲ್ಲು

ಬಾಯಿಗೆ ದೈಪೆರ್, ಹಾಕಿರುವೆ

ನಾ ಜಗದೇಕ, ಜೋಲ್ಲೆಶು !

ಕೈ ಕಟ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚ್, ಪದ್ಯವಿದು

ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಿ, ಪಿಲ್-ಲೀಸು

ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಅಲ್ , ಸ ರೇ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ.

ಬೆಳಗಾಗ್-ಎದ್ ಕುಂತರೆ, ಮೂತಿ ಹಳೆ, ಹತ್ತು ಪಯಸ

ಒಹ್-ಥೋ ಉದರ್ , ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್

ಹಮ್ನ ಇದರ್, ಬಕ್ರ ಸಿಂಗಲ್

ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಹರ್, ಸಂಟೈಮ್ಸ್ ಬಾಕ್ಕ್

ಐ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್

ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಹರ್ ಸಂಟೈಮ್ಸ್ ಬಾಕ್ಕ್

ಐ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್

Posted 08/03/2015 by 6thstation in Lyrics, Sandalwood

Tagged with , ,

Ramblings of the dreamy idealist!   Leave a comment

ಈ ಸಿಚುಯೇಸನ್ ತಕ್ಕಾಂಗ್  ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹೆಲ್ಬಿಡ್ತ್ಹಿನಿ ಕೇಳು:  “ಲಕ್ಕಂಡಿ ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ  ಲಕ್ಸ್ಮಿಸನೋ…. ಬಕ್ಸಿಸನೋ…. ಲಂಗು ಲಗಾಮು ಲವಣ ಫಾಕೀರ, ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಹಾಕಿರೋ ಸಕೀರ, ದೊಡ್ಡೋರು ಬಿಡಲ್ಲ , ಸಣ್ಣೊರು ಬಗ್ಗಲ್ಲ , ಕಾಲ್ ಕೆಜೆ ಬೆಣ್ಣೆ , ಬಾಯಲ್ಲಿಹಾಕೋ ಸುಮ್ನೆ…. ವಾಲಾಡು … ಗೊಂಬೆ ವಾಲಾಡು.. ಬಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು  ತೇಲಾಡು….” :D

Well, even if you attempt to break it down to the minutest of details to get a hold of the aesthetic implications of the same, you may or may not find the meaning, Preetam (ganesh) in Mungaru male aptly describes it as: ಅರ್ಥಾ ಆಗಿಲ್ಲವ, ಅರ್ಥಾ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಬಿಡಿ.. ;)

Yograj Bhat’s idealistic prism always consists of romanticism that is mixed with black humor and Drama is his next venture. It stars Yash, Radhika Pandit, Satish Neenasam, Sindu Loknath, Ambarish, Atul Kulkarni. Yet again, Music is by V. Harikrishna. Lyrics are from Jayanth Kaikini and Yograj Bhat. Drama has 6 Tracks and follows the same pattern of its predecessors (Yograj Bhatt’s preceding films). Once more, it has a dreamy number (for female protagonist) penned by Jayanth Kaikini and a male version of the same written by Yograj Bhat and other tracks contain the usual rambling banter – ಸಂಡೇ ಆದ್ಮೇಲ್ ಮಂಡೇ ಬರ್ತದೆ, ಟೆಂತ್ ಆದರೆ ಪಿ.ಯು ಬರ್ತದೆ, corridor-ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲು ಜಾರ್ತದೆ,
ಮುಂದೆ ಹೇಳೋಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಯ್ತದೆ… ;)

A Brief Music Review:

Bombe Adsonu, Bombe Adsonu (pathos) of V.Harikrishna, Lyrics: Yogaraj Bhat
Evidently the pathos version is better than its parent which has a breezy, techno-Rap tune which is primed for a reason to explain the nothingness, frailty of life. Below Average lyrics, run-of-the-mill composition and one has to put up with the music director’s dismal signing.

Hambalada Hoovannu of Sunitha Gopuraj, Lyrics: Jayanth Kaykini
A very big lol to the introductory lines of Radhika pandit, Yash. As always, Jayanth Kaykani lyrics; significantly reduces music director’s efforts. It has a brief inclusion of tabala which is a rarity in Harikrishna’s musical-arsneal. Sunitha Gopuraj has more laughter in her tone when she pronounces ಸಂಚಾರಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಇತ್ಯಾದಿ. Nevertheless, it is beautifully sung and Jayanth Kaykini lyrics are just Out of this world! Check out this line: “ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಹೃದಯದಲಿ ಹಿಡಿಸಲಾಗದೆ ಹೋದ ಮೌನವನು ಶ್ರುತಿ ಮಾಡೋ ವ್ಯಾಯಮವೇಕೆ..” Simply Brilliant!!

Drama Hitavachana of Tippu, Radhika Pandit, Satish Neenasam Lyrics: Yogaraj Bhat
It begins with a wonderful speech of Satish Neenasam, :P and with a progressive rhythm indulges in characteristic othla singing, voice which is again provided by the othla King: Tippu, he is the soul of this number which has typical inane attributes. Pam.. pam,pam,pam pam pam…pam pam pam pam,pam… pam,pam,pam pam pammmmmmmmm… it also has mandya-rap :D of Radhika Pandit, Satish Neenasam. Satish’s efforts are genuine when compared to thumba ordinary/phony rapping of Ms Pandit.

Thundh Haikla Sahavasa of Vijay Prakash, Lyrics: Yogaraj Bhat
Thundh Haikla Sahavasa is also tagline of the movie. Hilarious!!! :D :D This number prominently introduces to the lifestyle of two main leads Yash, Satish Neenasam and is voiced by immensely talented Vijay prakash, who has rendered it awesomely.

Chendutiya Pakkadali of Sonu Nigam, Lyrics: Yogaraj Bhat
Chendutiya Pakkadaliis theMale version of Hambalada Hoovannu, A dreamy, romantic love song has a brilliant poetic prologue; concerning, exemplary obsession and Nigam’s voice further modulates it and takes the listener to a different plane altogether.

My Picks:
Hambalada Hoovannu, Chendutiya Pakkadali, Thundh Haikla Sahavasa.

References:
http://www.gandhadagudi.com/
http://sandalwoodking.com/

The return of Jr. Gulzar Khan!   Leave a comment

Actor, Director, producer, screenplay writer, singer, and lyricist: The fantabulous Prem is back with a vengeance! And this time I thank god that he has finally redeemed himself of loss over his overwhelming, visionary film-making instincts. Instead, he has consoled himself and for his new movie, has borrowed ideas from the critically-acclaimed Tamil movie: Subramaniapuram (Sasikumar’s Debut film).

Prem wanted to release the film with just the title “Adda’ as he felt the title matched the content of the remake film. However “Adda” title was registered to the other director B.K Srinivas and after much controversy; he had to settle for the title ‘Prem Adda’. It stars Murali Krishna, Kriti Kharbanda and the great Prem himself in the lead roles. It is directed by Mahesh Babu and Music is from V. Harikrishna.

A Brief Music Review:

Adda Boys of Shankar Mahadevan, Lyrics: Tushar Ranganath
The opening sequence profoundly bears resemblance to Jackie’s title song. Adda Boys is distinctive; characteristic of Prem’s initiative of introducing the characters to the audience. Ah! How typical and boring!

Badigege of Prem, Shreya Ghoshal, Lyrics: Prem
I guess, Prem is a devout Lord Shiva bhakt. He has consistently written lyrics on Bhang lord. This number is all about Seeking God’s help in midst of turmoil in which Prem’s tone of voice is pathetic and Shreya on the other hand is flawless.

Basanthi of Priya Darshini, V.Harikrishna, Lrycis: Yograj Bhat
Ah! Yograj Bhat in Action and he comes up with yet another hilarious line: ಅಕ್ಕ ಸೆರಗಿಗೆ  ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ  ಗುಂಡು  ಪಿನ್ನು :P
Inspired by Veeru’s epitomized dialogue “Basanti inn kutto ke samne mat nachna” (Sholay), Basanthi is an item number sung by music director himself and Again, Basanthi- The single sevanthi bears a stark resemblance to harikrishnas previous jaunts with other movies.

Kalli Ivallu of Sonu Nigam, Shreya Goshal, Lyrics: V. Nagendra Prasad
Kalli Ivallu is the only song retained from the original Subramaniapuram. It is probably the only decent number and that is nowhere near to the magical Kangal Irandal. Archetypal; Nigam, Shreya are wonderful.

Melkote Hudugi of Kailash Kher, Raju Talikote, Anuradha Bhat, Lyrics: Malavalli Sai Krishna
Melkote Hudugi is indeed one of the poli-est songs that I have listened to. Prem wanted Sunny Leone for the special number, but he couldn’t, Therefore he offered Melkote Hudugi role to British model – Scarlett Wilson (shanghai). Kailash Kher in typical folkish voice has done a marvelous job. Also, Raju thalikote ‘s rustic north Karnataka dialogues adds more jizz to the item number.
Some excerpts:
ಲೇ ಪಿತ್ತ್ಹರ್ ಪಿಲ್ಲಿ ಮಗನ …ನಿಮ್ಮವನ ಅಲ್ಲೋ ಯಪ್ಪಾ.. ಯೌವನ.. ಯೌವನಾ…
ಲೇ ನಿದ್ದಿ ಗಂನಾಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ ನನ್ ಮಗನ.. ಸತ್ಯನಶಾಗ್… ಹೋಗಲೇ…
ಅಬಬಬಬ…. ನಿಗರಿಸುತ್ತಿರುವನು ಅಲ್ಲೋ…ಲೇ .. ನಿದಿರಿಸುತ್ತಿರುವನು….

Overall, Prem Adda’s is a typical music album that reflects Prem’s unadulterated mediocrity. However, it contains very small traces of genuineness, thanks to the item numbers.

My picks:
Basanthi, Melkote Hudugi :P

References:
http://www.gandhadagudi.com/
http://sandalwoodking.com/

%d bloggers like this: