ಏನಮ್ಮಿ ಏನಮ್ಮಿ – ಅಯೋಗ್ಯ (೨೦೧೯)   Leave a comment

one of the very few good kannada movie that i watched recently, infact it was recommended by a friend particularly because of the song .

Vijay as always has done full justice, palak on the other hand is a bit tad out of sorts, nevertheless the song is very refreshing !

ಹಾಡು: ಏನಮ್ಮಿ ಏನಮ್ಮಿ , ಸಂಗೀತ: ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ , ಸಾಹಿತ್ಯ : ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ , ಗಾಯನ : ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ , ಪಲಕ್ಕ್ ಮುಚಲ್

123

ಏನಮ್ಮಿ ಏನಮ್ಮಿ
ಯಾರಮ್ಮಿ ನೀನಮ್ಮಿ
ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ಬಾಳು
ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ

ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ
ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ

ಹೂ ಕಣ್ಲ ಹೂ ಕಣ್ಲ
ನಂಗು ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು ಕಣ್ಲ
ಪ್ರೀತಿನೇ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಲ
ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ಲ

ಬೆಳದಿಂಗ್ಳು ನೀನೆನಮ್ಮಿ
ಲಾಲಿನ ಹಾಡ್ಲೇನಮ್ಮಿ,
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಂಗ್ ಕಾಣ್ತೀಯಮ್ಮಿ
ದ್ರಿಷ್ಟಿನ ತೆಗಿಲೇನಮ್ಮಿ

ಚನ್ನಪಟ್ನದ್ ಗೊಂಬೆಗೆ, ಜೀವವು ಬರಲು,
ನಿನ್ನಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಮ್ಮಿ , ನೀ.. ಮುದ್ದು ಕಮ್ಮಿ
ಚೆಲುವಾಂತ ಚೆನ್ನಿಗ ಭೂಪತಿರಾಯ ,
ನೀನೇನೆ ಸೊಬಗು ಹೂಂ ಕಣ್ಲಾ, ನೀ ರಾಜಾ ಕಣ್ಲಾ

ನಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಲ್ಲಕಮ್ಮಿ
ನಾವಿಬ್ರು ಯಾರಿಗ್ ಕಮ್ಮಿ

ನೀ ನಕ್ರೆ ಚಂದಾ ಕಂಡ್ಲಾ
ಈ ಜೀವ ನಿಂದೆ ಕಂಡ್ಲಾ

ಬೀರಪ್ಪನ್ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ , ಹರಕೆಯ ಕಟ್ಟಿ
ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬೇಡಿದೆ ,
ದಿಟ ಕಂಡ್ಲಾ , ನನ್ನಾಣೆ ಕಂಡ್ಲಾ
ಕಲ್ಲಿನ ಬಸವನು ಕಣ್ಣೊಡಿತಾನೆ
ನೀನಂದ್ರೆ ಜಾತರೆ
ಕೇಳಮ್ಮಿ, ವೈಯ್ಯಾರಮ್ಮಿ

ಕಾಲುಂಗರ ಹಾಕ್ಲೇನಮ್ಮಿ
ಹಣೆಬೊಟ್ಟು ಇಡ್ಲೇನಮ್ಮಿ
ಏನಂದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡ್ಲಾ
ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಆಸ್ತಿ ಕಂಡ್ಲಾ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: