ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಹರ್ , ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ (2015)   Leave a comment

ಹಾಡು : ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಹರ್, ಚಿತ್ರ: ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಯನ : ವಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ , ಸಾಹಿತ್ಯ: ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ಟ್

 

ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಹರ್, ಸಂಟೈಮ್ಸ್ ಬಾಕ್ಕ್

ಐ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್

ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಹರ್ ಸಂಟೈಮ್ಸ್ ಬಾಕ್ಕ್

ಐ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್

ಒಹ್ ಮೈ ಗಾಡ್, ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಂದಹಾಸ!

ಒಹ್ ಮೈ ಗಾಡ್, ಕೊಟ್ಟೆ ನಿ ಬೊಗಸೆ ಫುಲ್ ಗೋಧಿ ಪಾಯ್ಸ!

ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್

ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಕ್ರ ಸಿಂಗಲ್

ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಹರ್, ಸಂಟೈಮ್ಸ್ ಬಾಕ್ಕ್

ಐ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್

ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಹರ್, ಸಂಟೈಮ್ಸ್ ಬಾಕ್ಕ್

ಐ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್

 

ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಇರು

ಗೊತಿಲ್ದಿದ್ದ್ರೆ ಗೊತಿಲ್ದೆ, ಇರೋಹಂಗೆ ಇರು

ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ಗೊತಿಲ್ದೆ, ಇರೋಹಂಗೆ ಇದ್ದ್ರೆ

ಗೊತಿಲ್ದೆ ಇದ್ದ್ರು, ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗ್ ಇದ್ದ್ರೆ

ಗೊತ್ತಿತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಯ್ಥೆನ್ರಿ

 

ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಾಂಕಿ

ಅಲ್ಲಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲಲ್ಲ

ಅಬ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನೆ, ಕಾ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಕಿ

ಅಲ್ಲಾ.. ಲಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಾ.. ಲಲ್ಲಾ

ಕಾಮನ ಬಾಣವು ನಾಟಿದರೆ , ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ!

ಕಾವ್ಯವು ಕಾಣದ ಪಂಚೆ ತರಹ, ಉಟ್ಟ್ರು ಬಿಟ್ಟ್ರು ಒಂದೇ!

ಇರೋದ್ ಒಂದ್ ಯವ್ವನ, ಟೋಟಲಿ ಸತ್ಯನಾಸ…

ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ರಿ ರಿ , ಒನ್ ವಯ್ ಲವ್, ತುಂಬಾ ಮೋಸ..

ಅಕ್ಕಡ ಚುಸ್ತೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್

ಇಕ್ಕಡ ಸುಸ್ತೆ, ಬಕ್ರ ಸಿಂಗಲ್

ಬಿಟ್ಟಿ ಕನಸು, ನೂರ ನಲವತ್ ನಾಲ್ಕ್

ನಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ , ವೀಕು

ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಹರ್, ಸಂಟೈಮ್ಸ್ ಬಾಕ್ಕ್

ಐ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್

 

ಬಿಳಬಲ್ ಹೋಂಡಾ, ತುಳಿಯವಲ್ ಕೆಂಡ

ಪ್ರೇಮದ ಪಯಣ, ಹೊರ್ರಿಬಲ್ಲು

ಕಚ್ಚಬಲ್ ಕೆನ್ನೆ, ಟಚ್ಏಬಲ್ ಮೀಸೆ

ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ, ಬಾರು ಬಿಲ್ಲು

ಬಾಯಿಗೆ ದೈಪೆರ್, ಹಾಕಿರುವೆ

ನಾ ಜಗದೇಕ, ಜೋಲ್ಲೆಶು !

ಕೈ ಕಟ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚ್, ಪದ್ಯವಿದು

ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಿ, ಪಿಲ್-ಲೀಸು

ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಅಲ್ , ಸ ರೇ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ.

ಬೆಳಗಾಗ್-ಎದ್ ಕುಂತರೆ, ಮೂತಿ ಹಳೆ, ಹತ್ತು ಪಯಸ

ಒಹ್-ಥೋ ಉದರ್ , ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್

ಹಮ್ನ ಇದರ್, ಬಕ್ರ ಸಿಂಗಲ್

ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಹರ್, ಸಂಟೈಮ್ಸ್ ಬಾಕ್ಕ್

ಐ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್

ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೆಟ್ ಹರ್ ಸಂಟೈಮ್ಸ್ ಬಾಕ್ಕ್

ಐ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್

Posted 08/03/2015 by 6thstation in Lyrics, Sandalwood

Tagged with , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: