ಕಾಕಿಗ್ ಬಣ್ಣ, ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ (2014)   Leave a comment

How will a Crow view through the paint? An introspective study… Jeeezzz! Shreya does a marvelous job in expressing the same.

ಹಾಡು : ಕಾಕಿಗ್ ಬಣ್ಣ , ಚಿತ್ರ: ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ (೨೦೧೪), ಗಾಯನ: ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಶಾಲ್ , ಸಾಹಿತ್ಯ: ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ  , ಸಂಗೀತ :ಬಿ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್

ಕಾಕಿಗ್ ಬಣ್ಣ… ಕಾಂತ?
ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್’ದ್ ಚರ್ಮ…  ಕಾಂತ?
ಭಂಗಿ ಸೇದಿದ್ ತಲಿ, ಸತ್ಯ ಕಾಂತ..  ಸುಳ್ಳು ಕಾಂತ?

ಕಾಕಿಗ್ ಬಣ್ಣ… ಕಾಂತ?
ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್’ದ್ ಚರ್ಮ…  ಕಾಂತ?
ಭಂಗಿ ಸೇದಿದ್ ತಲಿ, ಸತ್ಯ ಕಾಂತ..  ಸುಳ್ಳು ಕಾಂತ?

ಜ್ಯೈದ್ ಎಲಿ, ಬಿಳಿ ಸುಣ್ಣ.. ಕಾಂತ?
ಸತ್ ಜೀವ, ಗಂಜಿ ತಿಳಿ..  ಕಾಂತ?
ಜ್ಯೈದ್ ಎಲಿ… ಗಂಜಿ ತಿಳಿ..
ಭಾಷಿ ಬರದ್ ನ್ಯಾಲ್ಗಿ, ಕೀರ್ತಿ ಕಾಂತ…  ಕ್ರಾಂತಿ ಕಾಂತ?

ತಾಳಿ ಗರಿ,  ಲಿಪಿ..  ಕಾಂತ?
ಕನಕನ್ ಕಿಂಡಿ, ಮೈ ಬಣ್ಣ…  ಕಾಂತ?
ದಾಸರ್ ಪದ, ಹಬ್ಬ ಕಾಂತ….  ಜಾತ್ರಿ ಕಾಂತ?

ಕಾಕಿಗ್ ಬಣ್ಣ… ಕಾಂತ?
ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್’ದ್ ಚರ್ಮ…  ಕಾಂತ?
ಭಂಗಿ ಸೇದಿದ್ ತಲಿ, ಸತ್ಯ ಕಾಂತ..  ಸುಳ್ಳು ಕಾಂತ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: