ಕಣ್ಣ ಮಿಂಚೇ, ವಿಕ್ಟರಿ (2013)   2 comments

Disregard the integrated music, ignore its fancy interludes but do not overlook the lyric and singing prowess.  ಕಣ್ಣ ಮಿಂಚೇ exclusively stands out because of Nigam’s ultra-fine modulation mastery, with rising and lowering tones , he adds subtlelity, that quality of elegance in emphasizing words and makes it look so easy.. which in-fact is a pretty tough song to sing.

ಹಾಡು : ಕಣ್ಣ ಮಿಂಚೇ,  ಚಿತ್ರ : ವಿಕ್ಟರಿ (೨೦೧೩) , ಗಾಯನ: ಸೋನು ನಿಗಮ್ , ಸಂಗೀತ: ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ , ಸಾಹಿತ್ಯ: ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ

ಕಣ್ಣ ಮಿಂಚೇ.. ಜಾಹೀರಾತು, ಕಳೆಯುವ ಹೃದಯಕೆ…
ನಾನೇ ಮುಂಚೇ …  ಹೋದೆ ಸೋತು, ಚಿಗುರುವ ಪ್ರಣಯಕೆ ..
ನನಗು….  ನಿನಗೂ… ಒಲವಾ-ಗಿರಲು, ಅನುಮಾನವೇಕೆ…
ಕಣ್ಣ ಮಿಂಚೇ.. ಜಾಹೀರಾತು, ಕಳೆಯುವ ಹೃದಯಕೆ…
ನಿ ಸ ಗ ಗ ಗ, ನಿ ಸ ಗ ಗ ಗ  (x೩)

ಮನಸಿನ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ, ಹಲವಾರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ , ನಿನದೇನೆ ಸಾಲು.. ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ…
ನೆನಪಾಗುವಾಗ ನೀನು, ನಗುತೀನಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ, ನಿನಗುನು ಹೇಗೆ , ಆಗೋಲ್ಲವಾ…
ಇರುವಾಗ… ಇದು ಈಗ.. , ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿ ನ ನಂಬಲಾರೆ…
ಎದೆಯ….ಕದವ, ತೆರೆದೇ ….  ಇರಲು, ಅನುಮಾನವೇಕೆ…
ಕಣ್ಣ ಮಿಂಚೇ.. ಜಾಹೀರಾತು, ಕಳೆಯುವ ಹೃದಯಕೆ…
ನಿ ಸ ಗ ಗ ಗ, ನಿ ಸ ಗ ಗ ಗ

ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ, ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು , ಅಲೆವಾಗ ಬಾಳು… ಆಕರ್ಷಕ…
ನಿನಗೆಂದೇ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು , ಮರುಳಾದೆ ನಾನು ಎಂಬ, ಅಪವಾದ ಕೂಡ …. ರೋಮಾಂಚಕ..
ನಿಜವಾಗು…ನಿನಗಿಂತ… ತುಸು ಹೆಚ್ಚೇ.. ನಿನ್ನ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ..
ಹಿಡಿದ… ಬೆರೆಳು, ಬಿಗಿಯಾ-ಗಿರಲು ….  ಅನುಮಾನವೇಕೆ…
ಕಣ್ಣ ಮಿಂಚೇ.. ಜಾಹೀರಾತು, ಕಳೆಯುವ ಹೃದಯಕೆ…
ನಿ ಸ ಗ ಗ ಗ, ನಿ ಸ ಗ ಗ ಗ  (x೩)

2 responses to “ಕಣ್ಣ ಮಿಂಚೇ, ವಿಕ್ಟರಿ (2013)

Subscribe to comments with RSS.

  1. nice song..catchy melody.. Kaikini sir and Sonu combo nice one!!

  2. Pingback: Victory – ವಿಕ್ಟರಿ (2013/೨೦೧೩) | Kannada Movies Info

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: