ಅಂದಾಜೇ ಸಿಗುತಿಲ್ಲ , ಟೋನಿ (2013)   Leave a comment

ಹಾಡು : ಅಂದಾಜೇ ಸಿಗುತಿಲ್ಲ , ಚಿತ್ರ : ಟೋನಿ (2013) , ಗಾಯನ: ಸೋನು ನಿಗಮ್, ಸುನಿಧಿ ಚೌಹನ್, ಸಂಗೀತ: ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ , ಸಾಹಿತ್ಯ: ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ

ಒಹ್.. ಅಂದಾಜೇ ಸಿಗುತಿಲ್ಲ, ಓ ಅಂದಗಾತೀ.. ಸೆಳೆತಕೆ ನಾ, ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ…
ಒಹ್.. ಅಂದಾಜೇ ಸಿಗುತಿಲ್ಲ, ಓ ಅಂದಗಾರಾ.. ಬಲೆಯಲಿ ನಾ, ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ…
ಒಹ್ ಒಹ್.. ಒಂದೇ ಮನಸು, ಒಂದೇ ಕನಸು, ಎಂಥಾ ಸೊಗಸು..
ಕುಣಿಯುತಿದೆ ಹೃದಯಾ… ಕುಣಿಯುತಿದೆ ಹೃದಯಾ
ಕರಗುತಿದೆ ಸಮಯಾ… ಕರಗುತಿದೆ ಸಮಯಾ
ತಡೆಯುವುದು ಸರಿಯಾ.. ತಡೆಯುವುದು ಸರಿಯಾ
ಒಹ್… ಅಂದಾಜೇ ಸಿಗುತಿಲ್ಲ, ಓ ಅಂದಗಾರಾ.. ಬಲೆಯಲಿ ನಾ, ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ…

ಒಹ್.. ಹೊಸಾ ಹೊಸಾ, ಗುರಿಯೆಡೆ, ಖುಷಿಯಲಿ ಹಾರಲು… ಕೊಡುವೆಯಾ, ಗರಿಯನು, ಈಗಲೇ..
ಅಹ್… ಮನದಲಿ, ಅರಳಿದಾ, ಹಕ್ಕಿಯಾ ಹಾಡನು.. ಎದೆಯಲಿ, ಒರಗಿ-ನಾ… ಕೇಳಲೇ..
ಒಹ್ ಒಹ್… ಜೀವದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ, ನೀಬೇಕು ಎಂಬಾ, ಹಟ..
ಮರುಳಾದ ಮೇಲೀಗ, ಮರೆಯೇತಕೆ…
ಒಹ್.. ಒಂದೇ ಪುಲಕ, ಒಂದೇ ತವಕ, ನಿನ್ನ ತನಕ…
ಕುಣಿಯುತಿದೆ ಹೃದಯಾ… ಕುಣಿಯುತಿದೆ ಹೃದಯಾ
ಕರಗುತಿದೆ ಸಮಯಾ… ಕರಗುತಿದೆ ಸಮಯಾ
ತಡೆಯುವುದು ಸರಿಯಾ.. ತಡೆಯುವುದು ಸರಿಯಾ
ಒಹ್.. ಅಂದಾಜೇ ಸಿಗುತಿಲ್ಲ, ಓ ಅಂದಗಾತೀ.. ಸೆಳೆತಕೆ ನಾ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ… ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ…

ಒಹ್.. ಲೋಕವೇ ಕಾಣದ, ಕೇಳದ ಪ್ರೀತಿಗೆ .. ಬರೆಯುವ ನೂತನ, ಧಾಕಲೆ..
ಒಹ್.. ಒಹ್.. ಗಾಳಿಗೆ ಕೆದರಿದ, ನಿನ್ನಯ ಕೂದಲ.. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆರಳಲಿ, ಸೋಕಲೇ..
ಒಹ್ ಒಹ್.. ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ನೂರಾರಿದೆ, ಸಂಚಾರ ಇನ್ನು ಇದೆ..
ಇನ್ನಾಯಾರಿಗಿ-ಭಾಗ್ಯ , ನಮಗಲ್ಲದೆ…
ಒಹ್.. ಮತ್ತೆ ನಲಿವು , ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವು, ಎಲ್ಲ ಸಲವೂ….
ಕುಣಿಯುತಿದೆ ಹೃದಯಾ… ಕುಣಿಯುತಿದೆ ಹೃದಯಾ
ಕರಗುತಿದೆ ಸಮಯಾ… ಕರಗುತಿದೆ ಸಮಯಾ
ತಡೆಯುವುದು, ಸರಿಯಾ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: