ಹೆದರಬ್ಯಾಡ್ರಿ – ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ (2013)   Leave a comment

ಹಾಡು: ಹೆದರಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಚಿತ್ರ: ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ , ಗಾಯನ: ಶಬಿನ, ಸಾಹಿತ್ಯ: ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ, ಸಂಗೀತ : ವಿ.ಹರಿಕೃಷ್ಣ

ಹೆದರಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಗಂಡಾಗ, ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಳ್ ರೀ…
ಹಗ್ಣಾಗಾರತಿ ಮಹಾ.. ಚತುರ ಬೀಗುತಿ..
ಹೆದರಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಗಂಡಾಗ, ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಳ್ ರೀ…
ಹಗ್ಣಾಗಾರತಿ ಮಹಾ.. ಚತುರ ಬೀಗುತಿ..
ಹೆದರಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಗಂಡಾಗ, ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಳ್  ರೀ…

ಎಂಟಾಣಿ ಬಂಗಾರ, ತಗಂಡರೆ ಸಾಕು…
ಅದರೊಳಗ್ ಹಂಚಿಕೆ, ಮಾಡೋಣಂಥ…. ಆದ-ರೋಳಗ್ ಹಂಚಿಕೆ, ಮಾಡೋಣಂಥ…
ಸರ್ಗಿ ಮುರ್ಗಿ ಪುತಳಿಸರ, ಮುರಸ್ಲಿ ನಾ ಕಮಲದ-ಹಾರ…
ಕೀಲದ ಕಡಗ ಮಾಡಿ, ಉಂಗ್ರ ಮಗಳದ್-ಸೂತ್ರ…. ಉಳಸೋಣ೦ಥ…
ಹೆದರಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಗಂಡಾಗ, ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಳ್ ರೀ…
ಹಗ್ಣಾಗಾರತಿ ಮಹಾ.. ಚತುರ ಬೀಗುತಿ..
ಹೆದರಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಗಂಡಾಗ, ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಳ್  ರೀ…

ಹತ್ತಾಣಿ ಬೆಳ್ಳಿ , ತಗಂಡರೆ ಸಾಕು…
ಅದರೊಳಗ್ ಹಂಚಿಕೆ, ಮಾಡೋಣಂಥ…. ಆದ-ರೋಳಗ್ ಹಂಚಿಕೆ, ಮಾಡೋಣಂಥ…
ಇಲ್ಟಿನ್ -ಪಟ್ಟಿ ಗ್ಲಿಟಿನ್-ಸರಪಳಿ, ಕಾಲ್-ಖಡ್ಗ ಪೇರ್-ಚೂಡ, ಸುಥ್ಕಾಲ್-ಉಂಗ್ರ ಪಿಳ್ಲಿ ಮಾಡಿ… ಮುಗಸೊಣಂಥ…
ಹೆದರಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಗಂಡಾಗ, ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಳ್ ರೀ…
ಹಗ್ಣಾಗಾರತಿ ಮಹಾ.. ಚತುರ ಬೀಗುತಿ..
ಹೆದರಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಗಂಡಾಗ, ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಳ್  ರೀ…

ಹನ್ನೆರಡ್-ಆಣೆ ಧಾನ್ಯ , ತಗಂಡರೆ ಸಾಕು…
ಅದರೊಳಗ್ ಹಂಚಿಕೆ, ಮಾಡೋಣಂಥ…. ಆದ-ರೋಳಗ್ ಹಂಚಿಕೆ, ಮಾಡೋಣಂಥ…
ಬಂದವರ್-ಹೋದವರ್ ಬಾಯಿ-ಮಾತು , ಬೀಗರು-ಬಿಜ್ಜರುಗೆ ಎಲೆ ಅಕ್ಕಿ …
ಮಗಳು-ಅಳಿಯಾ೦ಗ ಶಾವಿಗೆ ಬಸ್ದು ನೀಡೋಣಂಥ…
ಹೆದರಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಗಂಡಾಗ, ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಳ್ ರೀ…
ಹಗ್ಣಾಗಾರತಿ ಮಹಾ.. ಚತುರ ಬೀಗುತಿ..
ಹೆದರಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಗಂಡಾಗ, ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಳ್  ರೀ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: