ಮಳೆಯಲಿ ಮಿಂದ – ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ (2013)   Leave a comment

ಹಾಡು: ಮಳೆಯಲಿ ಮಿಂದ, ಚಿತ್ರ: ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ (2013), ಗಾಯನ: ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಶ್ರೇಯ ಗೋಶಲ್ , ಮಹಾತಿ,ಸುರಭಿ  ಸಾಹಿತ್ಯ: ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ.

maleyali minda

ಮಳೆಯಲಿ ಮಿಂದ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ…. ಮಿನುಗುವೆ ಏಕೆ, ನನ್ನೋಲವೆ..
ಕನಸಲಿ ಕಂಡ ದೇವರ ಹಾಗೆ….  ಸೆಳೆಯುವೆ ಏಕೆ, ನನ್ನೊಲವೆ..
ಹೃದಯದ ಮಾತು… ಆಲಿಸು ಪೂರ… ಕಂಪಿಸುವಾಗ, ಈ ಕೊರಳು…
ಚಿಂತೆಯು ಕೂಡ, ನಿಂತಿದೆ ದೂರ…. ಜೊತೆಯಲಿ ಜೀವವೆ ನೀನಿರಲು….

ಮಳೆಯಲಿ ಮಿಂದ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ…. ಮಿನುಗುವೆ ಏಕೆ, ನನ್ನೋಲವೆ..

ನಿನ್ನಯ ರೂಪದ ರೇಖೆಯಲಿ…. ಉಸಿರಿನ ಬಣ್ಣ, ತುಂಬುವೆನು….
ನನ್ನನು ನಾನೆ ನಂಬದೆಯೆ…. ಕೇವಲ ನಿನ್ನನೆ, ನಂಬುವೆನು….
ನಗೆ ಹೂವನು ಮುಡಿಸುತ ಈ ಕ್ಷಣವೆ…. ಶುರುವಾಗಿಯೆ ಹೋಯಿತು, ಜೀವನವೆ…
ಹೋ… ನೀನಿರೊ ತನಕ, ನಾನಿರುವೆ….

ಮಳೆಯಲಿ ಮಿಂದ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ…. ಮಿನುಗುವೆ ಏಕೆ, ನನ್ನೋಲವೆ..

ಮೈಮನದಲ್ಲಿ ಸಡಗರವ…. ಬಚ್ಚಿಡಲಾಗದೆ, ಸೋತಿರುವೆ…
ನಿನ್ನಯ ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನಲಿ… ಅಚ್ಚರಿಂದಲೇ , ಕೂತಿರುವೆ….
ನಿನ್ನ ರೂಪವ ತಾಳುತ ಈ ಜಗವು…  ಅಪರೂಪದ ಸುಂದರ, ಸೋಜಿಗವು…
ನೀನಿರುವಲ್ಲೆ ನಾನಿರುವೆ…

ಮಳೆಯಲಿ ಮಿಂದ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ…. ಮಿನುಗುವೆ ಏಕೆ, ನನ್ನೋಲವೆ..
ಕನಸಲಿ ಕಂಡ ದೇವರ ಹಾಗೆ….  ಸೆಳೆಯುವೆ ಏಕೆ, ನನ್ನೊಲವೆ..
ಹೃದಯದ ಮಾತು… ಆಲಿಸು ಪೂರ… ಕಂಪಿಸುವಾಗ, ಈ ಕೊರಳು…
ಚಿಂತೆಯು ಕೂಡ, ನಿಂತಿದೆ ದೂರ…. ಜೊತೆಯಲಿ ಜೀವವೆ ನೀನಿರಲು….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: